Zasady I Warunki

1. ZASADY

Wchodząc na tę stronę internetową, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej strony lub dostępu do niej. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

2. UŻYWAJ LICENCJIe

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednego egzemplarza materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej INNOVATEST Europe BV do osobistego, niekomercyjnego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na mocy tej licencji nie można:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. wykorzystywać materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  3. podjąć próbę dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej INNOVATEST Europe BV;
  4. usunąć z materiałów wszelkie zapisy dotyczące praw autorskich lub innych praw własności;
  5. lub przenieść materiały na inną osobę lub „lustro” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Innovatest Europe B.V w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Państwa posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Materiały na stronie internetowej INNOVATEST Europe BV są dostarczane „takimi jakie są”. Innovatest Europe B.V nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub ukrytych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, ukryte gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Innovatest Europe B.V nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach, do których prowadzą odnośniki na tej stronie.

4. OGRANICZENIA

W żadnym wypadku firma Innovatest Europe B.V ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków, lub też z powodu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Innovatest Europe B.V, nawet jeśli Innovatest Europe B.V lub autoryzowany przedstawiciel Innovatest Europe B.V został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji uktytych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w stosunku do użytkownika.

5. REWIZJE I BŁĘDY

Materiały pojawiające się na stronie internetowej INNOVATEST Europe BV mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Innovatest Europe B. V nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności żadnego z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej. Innovatest Europe B. V może w każdej chwili bez uprzedzenia dokonać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. Innovatest Europe B. V nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. LINKI

Innovatest Europe B. V. nie dokonał przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że Innovatest Europe B.V. wyraża poparcie dla tej strony. Korzystanie z takich stron internetowych jest na własne ryzyko użytkownika.

7. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Innovatest Europe B. V może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie obowiązującej wówczas wersji Warunków użytkowania. .

8. PRAWO RZĄDOWE

Każde roszczenie dotyczące strony internetowej Innovatest Europe B.V. podlega prawu stanu Maastricht w Holandii, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej.